Kommunal karriär inom cirkulär ekonomi

Foto: Jason Goodman
14 apr 2023

Nya karriärvägar inom förvaltning, ledning och specialistyrken. Organisationen bakom Circularity Gap Report listar 8 yrken med ljus framtid inom kommunal och statlig förvaltning.

1.Strateger och rådgivare inom miljö, styrning och hållbarhet.

Strategier för cirkulär ekonomi kan ge den riktning som behövs för att lokala intressenter, både inom och utanför kommunen, ska kunna agera och engagera sig. En strategi för cirkulär ekonomi kan forma ett helhetsperspektiv och bryta stuprörstänkande i organisationen.

Det dagliga underhållet och driften av offentliga tjänster kan göras mer effektivt genom cirkulära strategier.

2.Finansiella analytiker och revisorer

Genom samarbete och omprövning av befintliga tillvägagångssätt i relation till värde, påverkan och risk, kan finansproffs och revisorer stödja kommuner i systemskiftet till en cirkulär ekonomi. Experter inom finans kan fastställa de ekonomiska parametrar och förutsättningar som gör det möjligt för deras kommuner att gå mot en cirkulär ekonomi. Revisorer kan spela en nyckelroll i att uppskatta de potentiella ekonomiska fördelarna med den cirkulära ekonomin, såsom återvinning av produktionsbiprodukter och produktförluster, energibesparingar och delning av utrustning mellan lokala företag.

3.Data och forskningsanalytiker

Lärdomar från analyser på kommunnivå kan bättra på förståelsen av hur data- och teknik innovationer kan användas för att förbättra effektiviteten i kommunal styrning. Till exempel kan specialiserade beräkningsverktyg i planeringsfasen av utvecklingsprojekt säkerställa att välinformerade beslut om byggnadsteknik, material och återanvändbarhet görs.

4.Upphandlings och inköpschefer

Genom att ompröva faktiska behov och ta vara på möjligheter att minska mängden av varor och tjänster som konsumeras vid källan kan inköpschefer i lokala myndigheter integrera nya inköpskriterier i sina policyer. Detta kan inkludera att välja tjänster snarare än produkter eller att välja renoverade eller återvunna produkter framför nya.

5.Stadsplanerare och arkitekter

Den tidiga planeringsfasen av lokala utvecklingsprojekt ges möjlighet att säkerställa en mer inkluderande, effektiv och hållbar användning av stadsrum, material och resurser. Specifika behov som avfallshantering, energi, bostäder och transporter ges plats i utvecklingsprojekt. Befintlig byggnation kan återanvändas, byggas om eller byggas ut. Experter kan användas för att få ut det mesta av de material som redan finns tillgängliga och fatta medvetna designbeslut för framtiden.

6.Miljörevisorer och verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer och miljörevisorer som arbetar antingen inom eller tillsammans med lokala myndigheter kan sätta press på alla lokala utvecklingsprojekt för att uppfylla krav på cirkularitet. Tekniska specifikationer för föroreningskontroll, industriavfallshantering och miljöefterlevnad samt underlättande av industriell symbios – där en industris avfall blir en annans resurs – kan bedömas och regleras genom den kommunala tillståndsverksamheten. Tillsyn av slutförda exploateringsprojekt kan säkerställa att krav som ställdes i tillståndsskedet är uppfyllda.

7.Urbana gruvarbetare

Värdefullt material finns redan i staden, såsom balkar, tegel och trä. Detta kan återvinnas och återanvändas under hela bygg- och rivningsprocesser. Denna roll skulle utföras av så kallade urbana gruvarbetare.

Logistikpersonal kan också samarbeta med urbana gruvarbetare för att återvinna uttjänta produkter som annars skulle bli avfall, och skapa ett nätverk av mellanhänder som kan bidra till återvinning och reparation av produkter, samt renovera och återvinna produktkomponenter. Det kommer att vara viktigt att säkerställa att flöden av återvunnet material är i synk med produktionen av material.

8.Chefer, projektledare och samordnare

Chefer och samordnare, vare sig de är anläggningschefer på återvinningsanläggningar, projektledare i kommunen,

eller industriella symbiosfacilitatorer, kan överbrygga klyftan mellan den strategiska/teoretiska utvecklingen och implementeringen av cirkulära strategier och policyer över olika kommunala avdelningar.

De kan säkerställa att cirkulära strategier implementeras i varje avdelnings arbetssätt och processer. Det är lika viktigt för cheferna och samordnarna att ge feedback från avdelningarna till de beslutande nivåerna för att förbättra den övergripande styrningen av kommunen.

Läs hela rapporten här


Dela artikeln!