lördag 20.07.2024

Dubblerat politisk intresse för cirkulär ekonomi

16 nov 2023

Antalet motioner till riksdagen har ökat kraftigt sedan förra året och två partier har lämnat in motioner med enbart fokus på cirkulär ekonomi.

Det politiska intresset för cirkulär ekonomi har under lång tid varit ganska svalt. Trots att, eller kanske på grund av, att cirkulär ekonomi torde vara den allra minst provokativa vägen till lägre klimatutsläpp. Få är emot delning, återbruk, återvinning, produkter som tjänst eller längre hållbarhet på produkter. Men det är också få politiker som brinner för de här frågorna och driver dem på allvar.

Men vi kan vara i en brytningstid även där. Antalet motioner till riksdagen som nämner cirkulär ekonomi har nära på dubblerats sedan förra året.

Flera av motionerna nämner cirkulär ekonomi endast som en bisats eller i väldigt allmänne ordalag. Men två partier har lagt ner möda på att skriva fram motioner med fokus bara på cirkulär ekonomi.

Kristdemokraterna är det enda parti som helt nonchalerat cirkulär ekonomi och inte nämner begreppet i någon av sina motioner. Centern och Miljöpartiet nämner det mest frekvent, i sex olika motioner var.

Men partierna som lagt fram särskilda motioner om cirkulär ekonomi är de två partier som anses ligga längst ut på sin respektive politiska flank, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Totalt har 23 motioner som nämner cirkulär ekonomi lämnats in.

Vänsterpartiets förslag

 • Tidssatta och mätbara nationella mål för omställning till cirkulär ekonomi
 • Mål om 75 procents minskning av materialfotavtrycket i Sverige till 2050
 • Förbjud planerat åldrande i produkter
 • Krav på produkters reparationsmöjligheter, hållbarhet och återanvändning
 • Förbjud handeln att slänga nya varor
 • Förbud mot att slänga dugliga livsmedel inom livsmedelshandel
 • Ökat producentansvar med krav på standardisering av plasttyper i syfte att öka återanvändning och återvinning
 • Styrmedel som ekonomiskt främjar användandet av återvunna råvaror framför nyutvunna råvaror
 • Krav på att varje enskild metall i produkter ska vara möjlig att återvinna
 • Krav på att byggsektorn använder hållbara material, inklusive krav på återbrukade och återvunna material,
 • Regelverk och styrmedel som främjar byggnation i biobaserade material
 • Införa ett etappmål om återföring av kväve och fosfor till livsmedelsproduktionen
 • Förbud mot spridning av avloppsslam
 • Producentansvar för textilier som omfattar kostnadsansvar för hela livscykeln

Sverigedemokraternas förslag

 • Informationsinsatser gällande utökat tillvaratagande av livsmedel
 • Utöka undantaget för särskilda livsmedel från EU:s förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna avseende bästföredatum
 • Bonus malus-system för avfall
 • Glas kan vara mindre lämpligt att samla in i hushållsnära insamlingssystem
 • Utreda hur delningsekonomin kan främjas
 • Utreda hur det kan ställas krav på plattformar som handhar uthyrningstjänster att redovisa intäkter och betala in skatter för sina användare
 • Översyn av lagstiftningen som missgynnar syntetiska alternativa bränslen
 • Öka användandet av slaggrus i Sverige
 • Förändrad avfallsskatt
 • Skärpta straff för gröva miljöbrott

Förslagen är kraftigt förkortade men finns att läsa på riksdagens hemsida i sin helhet. Förslag som inte ställs direkt till riksdagen utan exempelvis uppmanar till en reformering av internationell handel har redigerats bort eftersom det inte är något riksdagen kan besluta om.

Dela artikeln!