måndag 17.06.2024

Det som kallas cirkulärt är inte alltid cirkulärt och nödvändigt

22 nov 2023

Bullerskyddsvallar på bullerfria platser, nya ytor som normalt inte skulle ha skapats och överdimensionerad täckning av deponier. Det är tre områden där det används återvunna schaktmassor för att felaktigt kunna kalla det cirkulärt.

För att uppnå en cirkulär vinst måste de begagnade schaktmassorna ersätta jungfruligt material och inte användas för något som är onödigt eller i annat fall inte skapats.

IVL Svenska Miljöinstitutet visar i en ny rapport att schaktmassor ofta används i onödan och felaktigt kallas cirkulära.

Det är inte ovanligt att användningen av schaktmassor för slutlig täckning av deponier sker i större omfattning än vad som är nödvändigt. Andra exempel är att skapa bullerskyddsvallar i ett område där det inte finns något behov av bullerskydd eller skapa ytor som annars inte skulle ha skapats.

Det hela är ett stort resursslöseri menar IVL Svenska Miljöinstitutet.

”Onödig sluttäckning av deponier ur ett miljöperspektiv bör betraktas som bortskaffning genom deponering”, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i sin rapport.

Det är tydligt att miljön inte har något att tjäna på onödig användning av schaktmassor.

”Man kan aldrig räkna med miljöfördelar relaterade till onödig ersättning av jungfruligt material, även om dessa användningsområden ofta felaktigt kallas återanvändning, återvinning eller cirkulärt.”

– Att få till en mer cirkulär hantering av schaktmassor är främst relevant ur ett resursbesparande perspektiv, eftersom det minskar deponeringen och behovet av att utvinna nya material, säger Jurate Miliute-Plepiene, avfallsexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Behovet av att ersätta de 101 miljoner ton jungfruliga schaktmassor som årligen bryts är stort. Upp till hälften skulle kunna ersättas med återvunna schaktmassor.

Dela artikeln!