Industrins spill kan värma var fjärde bostad i EU

13 mar 2024

Överskottsvärme från datahallar, avloppsreningsverk och industrier skulle kunna täcka en fjärdedel av EU:s uppvärmningsbehov.

Mer än en fjärdedel av energin används av industrin. Men mycket av energin går till spill och används idag inte i tillräckligt stor grad för lösningar som energilagring och värmeomvandling.

Överskottsvärme är en till stora delar outnyttjad resurs. Tekniken finns för att ta till vara på den, men affärsmodellerna saknas. Det är mer lönsamt att låta energin bli spillvärme än att låta den komma till användning.

För att nå den fulla potentialen hos överskottsvärmen behövs nya hållbara affärsplaner. Smarta affärsmodeller är nyckeln till storskalig återvinning av överskottsvärme menar

Målet är att visa att det inte bara är tekniskt genomförbart att ta vara på överskottsvärme utan också ekonomiskt lönsamt, och att det ger en rad fördelar för industrier, både i form av energibesparingar och minskade klimatutsläpp menar IVL Svenska Miljöinstitutet som nu tar en aktiv roll i tre stora EU-projekt i frågan.

– I dag låter vi mycket av den restvärme som finns gå upp i rök, bokstavligt talat. Det är inte resurseffektivt. Ska vi bygga smarta och hållbara städer ska den här värmen kanaliseras tillbaka in i stadens infrastruktur för värme och varmt vatten igen, säger Kristina Lygnerud, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Tekniken för restvärmeutbyte finns. Det som bromsar omställningen är snarare bristen på system och strukturer kring vem som ska äga vad och på vilket sätt. Man behöver kunna visa en bärkraftig ekonomisk modell för att företagen ska våga investera, säger Kristina Lygnerud.

Projekten är:

Thunder – handlar om överskottsvärme från datahallar med fokus på lagring. Har en total budget på 7,2 miljoner euro. 14 partners från sju länder deltar.

Uses4Heat – handlar om överskottsvärme från industrier, fokus lagring. Har en budget på 9,6 miljoner euro. 27 partners från åtta länder deltar.

Re-Witch – handlar om överskottsvärme från industrier, fokus på omvandling till kyla. Har en budget på 9,5 miljoner euro. 26 partners från tio länder deltar.

Dela artikeln!