torsdag 23.05.2024

Ny rapport: cirkulära delen av ekonomin minskar

18 jan 2023

Den globala ekonomin är nu bara 7,2 % cirkulär, och det blir värre från år till år. Ekonomin förlitar sig alltmer på material från jungfruliga källor.

Konsultföretaget Deloitte har tillsammans med en rad andra organisationer i initiativet Circle Economy tagit fram ett mått för hur cirkulär världens ekonomi i är i Circularity Gap Report 2023.

Den första Circularity Gap Report 2018 kom fram till att 9,1 procent var cirkulär. Den sjönk till 8,6 procent 2020 och har nu sjunkit till 7,2 procent.

Orsaken är inte att återvinning och återanvändning minskar, men den ökar inte i samma takt som utvinningen av nya råvaror. Under de sex åren som Circularity Gap Report har funnits utvanns och använde den globala ekonomin mer jungfruligt material än under hela 1900-talet.

Vägar, broar och annan infrastruktur ökar

Dessutom går allt mer material går in i ”lager” som man kallar det. Långsiktig användning som tar råvarorna ur kretsloppet så som vägar, bostäder och sällanköpsvaror som vissa maskiner.

Återvinning kommer inte lösa problemet

Utvinningen av nya råvaror är omfattande, och förväntas inte kunna avslutas inom överskådlig tid. En cirkulär ekonomi fokuserad på enbart återvinning kan inte hålla jämna steg med att jungfrulig materialanvändning. Vi kan inte återvinna vår väg ut ur problemet menar Circularity Gap Report 2023 . Därför behövs flera strategier.

Fyra principer för cirkulär världsekonomi

Vägen framåt är att fokusera på fyra principer för cirkulär ekonomi enligt rapporten:

 • Använd mindre
 • Använd längre
 • Använd igen
 • Fossilfri produktion

Inte hela ekonomin

Istället för att ta sig an hela ekonomin föreslår rapportmakarna ett fokus på de fyra globala system där en förändring gör mest nytta; livsmedel,

byggd miljö, tillverkade varor och förbrukningsvaror samt

mobilitet och transport.

Lösningarna har det gemensamt att de måste genomföras genom samverkan mellan offentlig och privat sektor för kunna skala upp övergången till en cirkulär ekonomi.

Situationen kritisk

Circularity Gap Report 2021 fann att 70 % av de globala växthusgasutsläppen är kopplade till materialhantering och användning.

Under de senaste 30 åren har världen förlorat 420 miljoner hektar till avskogning. Nära hälften av jordens jord är allvarligt förstörd, ungefär 85 procent av de globala fiskbestånden står inför kollaps och vilda djurpopulationer har fallit med 70 procent.

Materialutvinningen har mer än tredubblats sedan 1970 – och är idag 100 miljarder ton per år. Ökningen beror bara delvis på att befolkningen blir större. Användningen per person är idag 12 ton per år jämfört med 7,4 ton 1970.

Cirkulär andel minskar

Sekundära material står för 7,2 % av all materialinsats i ekonomin – detta kallas för Circularity Metric.

På bara de senaste fem åren har världens cirkularitet minskat från 9,1 % till 7,2 % av den totala materialinsatsen.

Det är omöjligt att med endast återvinning lösa problemen menar Circularity Gap Report 2023. Utan att väsentligt minska materialanvändningen är det oundvikligt att Circularity Metric kommer att fortsätta att falla.

Cirkulära lösningar för matsystemet

 1. Mättande och hälsosam mat i första hand. Flytta kalorier från kött, fisk och mejeriprodukter till spannmål, frukt, grönsaker och nötter.
 2. Närproducerat, säsongsodlat och ekologiskt.
 3. Regenerativa och cirkulära jordbruksprocesser som uppmuntrar slutna näringsslingor.
 4. Minska matsvinn längs leverantörskedjan och på konsumentnivå genom bättre hantering av transport och lagring, mer kyla och smart planering.


Cirkulära lösningar för den byggda miljön

 1. Energieffektivitet genom ”passivhus”. Koldioxidsnåla uppvärmnings- och kylmetoder som värmepumpar.
 2. Gör det mesta av det som redan finns. Återanvänd och renovera med sekundära material. Där nybyggnation behövs, var så effektiv som möjligt med stadsbyggnadslösningar som följer cirkulära designprinciper så att byggnader kan återanvändas eller enkelt demonteras i framtiden.
 3. Cirkulära material. Använd trä, timmer eller korslaminerat virke istället för stål och betong. Använd moduler och lätta ramar och strukturer för att minska cement- och stålanvändningen, samt gröna tak där det är möjligt.
 4. Återanvänd avfall.


Cirkulära lösningar för tillverkning av varor

 1. Industriell effektivitet för minskning av materialförluster. Främja samarbete mellan olika produktionsled.
 2. Förlänga livstiden för maskiner, utrustning och varor. Inför minimigaranti för varor.
 3. Minska inköpen av elektronik, apparater och annan utrustning till tillräckliga nivåer. Inför råvaruskatt och gynna tjänstebaserade cirkulära affärsmodeller som delning.
 4. Hållbara textiler. Prioritera naturlig och lokal textiltillverkning, samt högkvalitativa och mer hållbara plagg. Alla använda kläder ska återanvändas eller återvinnas på lämpligt sätt.


Cirkulära lösningar för mobilitet och transport

 1. Bilfri livsstil. Byt bilköp mot cyklar och samåkning. Arbeta hemifrån med digitala verktyg. Använd friställda kontorsytor till bostäder centralt.
 2. Investera i kollektivtrafik med hög kvalitét. Skapa säkrare cykelvägar.
 3. Minimera personliga flygresor.
 4. Elektrifiera kollektivtrafiken och 50 procent av alla privatägda bilar.


Välbefinnande i första hand

Politiken måste börja prioritera och mäta välbefinnande istället för ekonomisk tillväxt menar författarna till Circularity Gap Report 2023. De föreslår som att skattebördan flyttas från arbete till föroreningar, avfall och utarmning av naturresurser.

Ekonomin bör gå från ägande och ackumulerande till tillgångsmodeller och tjänster.

Läs hela rapporten här

Henrik Persson

Dela artikeln!