torsdag 23.05.2024

Sverige har förlorat styrfarten

Romina Pourmokhtari, Klimat- och miljöminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
29 mar 2023

Klimatpolitiska rådet menar att Sveriges nya klimatpolitik går åt fel håll. Slopad elbilsbonus, minskad reduktionsplikt, slopad reform av reseavdragen leder till missade klimatmål.

Klimatpolitiska rådet är en myndighet som tvärvetenskapligt utvärderar om regeringens politik uppfyller klimatlagens krav. I dagens rapport är lyfter de fram skarp kritik mot den nya inriktning som regeringen har tagit. Även den förra regeringen blir i vissa delar kritiserad.

Rapporten konstaterar att:

”Den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030. I stället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen.”

Det är främst transporter som står för de ökade utsläppen på grund av politiska beslut. Regeringens plan att stimulera klimatinvesteringar i andra länder kommer inte att kompensera för Sveriges ökade utsläpp fram till 2030 enligt rapporten.

Rådet påpekar att om den aviserade politiken genomförs kommer det vara första gången på två decennier som Sveriges nationella politik leder till ökade utsläpp av växthusgaser.

För att nå målen måste Sverige istället öka takten i omställningen, även jämfört med den förra Socialdemokratiska regeringens politik som visserligen minskade utsläppen men i för långsam takt.

EU håller kursen och ökar tempot

EU höll fast vid sin färdriktning i klimatfrågan trots kriget i Ukraina och den påfrestning det innebär på ekonomin. Nya beslut fattades för att snabbare komma bort från beroendet av fossil energi.

Det pågår dessutom förhandlingar om ett reformpaket som innebär högre målsättningar och skärpta styrmedel.

Men Sveriges går i motsatt riktning enligt rådets rapport:

”Den svenska regeringens nya politik hittills signalerar tvärtom ett avsmalnande perspektiv mot energisektorn och specifikt på ny elproduktion. Detta fokus är för smalt för att politiken ska kunna leda till att klimatmålen uppnås på ett hållbart sätt.”

Rekommendationer från klimatpolitiska rådet

  1. Utforma en klimatpolitisk handlingsplan som leder till en accelererad klimatomställning så att utsläppen minskar i närtid och klimatmålen 2030 uppnås.
  2. Se till att handlingsplanen omfattar alla sektorer och utnyttjar hela den samlade politiken för att nå det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.
  3. Säkerställ att genomförandet av handlingsplanen prioriteras och koordineras inom regeringen under ledning av statsministern.
  4. Följ årligen upp genomförandet av handlingsplanen i klimatredovisningen till riksdagen.
  5. Ge relevanta myndigheter ett stående uppdrag att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen med förslag som ger utsläppsminskningar som överstiger klimatmålen.
  6. Gör samhället mindre känsligt för framtida resursprischocker, till exempel genom åtgärder för effektivare energi-, material- och produktanvändning och diversifierad tillförsel.
  7. Bygg upp kompetens och beredskap för att i framtiden kunna utforma och effektivt genomföra kortsiktiga krisinsatser utan att dessa motverkar möjligheterna att nå långsiktiga klimatmål.
  8. Fortsätt utveckla goda exempel på planeringsprocesser och samverkansformer som kan bidra till en accelererad omställning och samtidigt bättre ta tillvara synergier och göra avvägningar mellan olika intressen.
  9. Genomför under mandatperioden en översyn av relevanta samhällsmål för att säkerställa att mål och styrning är förenliga med klimatmålen, i linje med vad riksdagen tidigare beslutat.
  10. Utveckla en tydligare, övergripande berättelse om Sveriges klimatomställning.

Henrik Persson

Dela artikeln!