måndag 17.06.2024

Tolv förslag på hur tillståndsprocesser kan snabbas på

3 maj 2023

Organisationen Fossilfritt Sverige menar att de långa processerna är ett stort hindren i industrins klimatomställning.

– De svenska tillståndsprocesserna är inte gjorda för en omvärld som utvecklas oerhört snabbt. Både klimatförändringarna och teknikutvecklingen går snabbare än vad de flesta räknat med. Effektivare tillståndsprocesser är en nyckel för att lyckas, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

De tolv förslagen

• Tydligare prövning av linjekoncessioner.

• Bedömningen av luftledning respektive kabel vid linjekoncession för en effektivare teknikvalsprocess.

• Enklare regler för ändringstillstånd.

• Gränsen mellan tillstånds- och anmälningsplikt tydliggörs.

• Stärk länsstyrelsens roll som nav och aktiv samrådspart.

• Ändrade myndighetsroller – gör partsrollen mer ändamålsenlig och samordnad med färre myndigheter.

• Ökad användning av muntlig förberedelse och tidsplaner.

• Det införs större möjlighet att avvisa en ansökan tidigt i processen samt möjlighet att begära konsoliderade ansökningar och yttranden.

• Det ska vara lättare att avgöra mål utan huvudförhandling.

• Ordföranden och miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationerna får generella förordnanden och behörighet att tjänstgöra över hela landet och inte bara den egna länsstyrelsen för att bättre nyttja resurser och specialkompetens.

• En klimatstyrka inrättas vid någon av länsstyrelserna. Den ska stödja samtliga länsstyrelser i deras arbete med nya eller ändrade miljötillstånd för verksamheter och åtgärder som väsentligt bidrar till att uppnå klimatmålen.

• Ett kunskapscentrum samlar miljötekniskt kunnande. Energimyndigheten får i uppgift att i samverkan med Naturvårdsverket vara ett kunskapscentrum för industrins klimatomställning.

Förslagen har överlämnats till regeringen.

HP

Dela artikeln!