torsdag 23.05.2024

Svenska klimatutsläpp minskade 2022

12 maj 2023

Industri och privatpersoner släppte ut tre procent mindre växthusgaser 2022 jämfört med året innan. Minskningen kommer från hushållens personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen.

Under samma period ökar BNP med 2,6 procent.

– Våra beräkningar visar på en utsläppsminskning från den svenska ekonomin med 1,5 miljoner ton jämfört med året innan. Detta efter att utsläppen ökade 2021 efter låga nivåer 2020 när coronapandemin inleddes. Utsläppsminskningen 2022 syns i princip i alla branscher, förutom från transportindustrin där vi fortfarande har en viss uppgång, säger Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Om man jämför växthusgasutsläppen 2022 med året innan pandemin, 2019, är utsläppen 9 procent lägre.

Men flyget ökar sina utsläpp och det medför att transportbranschen som helhet ökar med 12 procent. Utsläppen ökar även från rederier men minskar från vägtransporter.

Utsläpp från hushållen minskar med sju procent. Minskad dieselanvändning är den huvudsakliga förklaringen.

Raffinaderier, industri för kemikalier och kemiska produkter och läkemedelsindustrin minskar något tillsammans med värmeverk.

Politiska beslut beräknas enligt Klimatrådet leda till ökade utsläpp nästa och kommande år.

HP

Dela artikeln!