lördag 20.07.2024

Sjöfart och hamnar: nyckel för cirkulär ekonomi

Foto:Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder
7 jun 2023

Övergången till cirkulär ekonomi är mer beroende av sjöfart och hamnar än vad man tidigare trott, det visar en ny forskningsrapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Cirkulära råvaror och material har ofta ett lågt materialvärde och är därför extra beroende av låga kostnader för transporter om de ska kunna konkurrera med jungfruligt material.

– På så sätt blir logistiken extra viktig för att åstadkomma en ökad cirkularitet av produkter och material. Vår forskning visar att sjöfarten har potential att matcha de behov som en ökad cirkulär ekonomi ställer och att hamnarna har en viktig roll att spela, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare och initiativtagare till studien.

Linea Kjellsdotter Ivert. Foto: Tiina Mauritzell/VTI

I rapporten Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi, undersöker forskare vid VTI och RISE vilken betydelse hamnar och sjöfart kan få i en framtida cirkulär ekonomi.

Forskarna har kommit fram till att svensk sjöfart kan spela en betydligt större roll för att transportera produkter och material för materialåtervinning och återanvändning i framtiden.

Hamnarna kan i sin tur skapa flera mervärden i form av lagring och hantering av materialet men också agera som ett kunskapsnav och förmedlare av kontakter och ge förslag på effektiva logistiklösningar.

I samtliga fall bedöms miljöpåverkan vara betydligt mindre vid sjötransport jämfört med lastbil.

När Ragn-Sells provade att transportera kalkstabiliserad lera från Göteborg till Trelleborgs hamn visade de sig vara både billigare och bättre för miljön.

– Koldioxidutsläppen minskade väsentligt. Ekonomiskt bygger lösningen på att Ragn-Sells kunde nyttja ett fartyg som ändå skulle leverera gods till Göteborg och därefter vidare söderut, så att fartyget inte gick tomt tillbaka, säger Linea Kjellsdotter Ivert.

Muddermassor, jord, mineralavfall, förbehandlade massor, träavfall, plastavfall, däck, uttjänta textilier, sorterade och återvunna textilier, planglas, spillolja och flygaska är material där sjötransporter är särdeles ekonomiskt fördelaktiga.

Hinder för övergång till mer sjötransporter handlar ofta om okunskap hos företagen och ökad administration med en transportkedja av flera olika transportslag.

Dela artikeln!