Solpanelskrav för fastigheter i regeringens elkraftspaket

22 jun 2022

Regeringen har presenterat ett elkraftspaket som ska ge svenska hushåll och industri tillgång till mycket och billig fossilfri el. Det innehåller en mix av energislag och åtgärder, som exempelvis krav på att bidra med solenergi.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Foto: Skärmdump från regeringens sändning.

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister och Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister presenterade i går ett ett kraftpaket för att öka den fossilfria elproduktionen de kommande åren. Förslaget omfattar solkraft, vindkraft och vattenkraft, samt kraftvärme, fjärrvärme och kärnkraft.

Det breda paketet, med flera olika kraftslag, ska säkra mycket och billig el samt ska underlätta blocköverskridande överenskommelser.

Bland annat vill regeringen öka produktionen av förnybar el. Både småskalig och storskalig. Bland ska det kunna ställas krav på installation av solceller på offentliga och kommersiella byggnader i hela Sverige. Möjligen ska utredas.

”Alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion ska också göra det”, sa Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

När det gäller vindkraft vill regeringen få fram en snabbare och enklare processer.

För att få fler bygder och kommuner att upplåta mark för vindkraftsanläggningar kommer ett kompensationssystem tas fram.

”Vi kommer ta fram ett system för att kompensera dom vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt genomarbeta det förslag för att ge kommunerna starkare incitament att medverka till utbyggd vindkraft”, sa klimat- och energiministern.

Elkraftspaketets punkter

Solkraft
• Regeringen kommer utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader, så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

Vindkraft
• Framtagande av tt system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.
• Nytt mål om att tiden att få tillstånd för vindkraft långt ute till havs ska halveras mot idag, genom att bland annat se över tillämplig lagstiftning, effektivisera regeringens egen handläggning och med hjälp av regeringens nya havsplaner.
• Intensifiera arbetet för samexistens med andra viktiga samhällsintressen.

Vattenkraft
• Ett första uppdrag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten är för att tydligare följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna villkor, för att säkra största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
• Ett andra uppdrag har lagts för att utreda vattenkraftens lokala och regionala nytta, bland annat ur ett elberedskapsperspektiv.

Kraft- och fjärrvärme
• Regeringen har därför nu gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi, för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn så att den kan avlasta elsystemet.

Kärnkraft
• Regeringen kommer ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget kommer att omfatta att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer (s.k. SMR).

Breda energipolitiska samtal
• Regeringen bjuder därför in till nya breda energipolitiska samtal efter valet.

Text: Ann-Sofie Granzell

Dela artikeln!