måndag 17.06.2024

COP28 avtal nämner cirkulär ekonomi för första gången

13 dec 2023

Det nyligen antagna avtalet på FN:s klimatmöte COP28 innehåller för första gången en hänvisning till cirkulär ekonomi. Texten är kort och hanterar inte några politiska frågor.

44.Notes the importance of transitioning to sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production in efforts to address climate change, including circular economy approaches and encourages efforts in this regard;

44.Noterar vikten av att övergå till hållbara livsstilar och hållbara konsumtions- och produktionsmönster i ansträngningarna att ta itu med klimatförändringarna, inklusive cirkulär ekonomi, och uppmuntrar insatser i detta avseende.

Dela artikeln!