torsdag 23.05.2024

Så ska sopberg av solceller undvikas

30 apr 2024

Skärpt producentansvar för solceller. Det är ett  av Energimyndighetens förslag för att förhindra ett framtida sopberg av uttjänta solceller. 

Solkraft blir en allt större och viktigare del av energimixen i Sverige och Europa. Tillväxten är mycket kraftig. Men någon tydlig plan för hur exempelvis solcellerna ska tas om hand när de är uttjänta om 20 till 30 år finns inte.

Anläggningar för återvinning har börjat etablera sig, bland annat i Frankrike. Men eftersom tillgången till råvaran – uttjänta solceller, inte kommer bli riktigt god förrän om ett till två decennier är det svårt att få lönsamhet i återvinningen redan nu.

Det skapar ett dilemma för ekonomin, det tar tid och pengar att utveckla lönsam teknik och organisation för återvinning å ena sidan och tillgång till råvaran kommer inte förrän senare och då mycket på en gång å andra sidan.

Energimyndigheten har tittat närmare på hanteringen av uttjänta solceller  – och föreslår nu ett antal åtgärder för hur de ska kunna tas om hand på ett cirkulärt sätt.

– Redan i dag finns det aktörer som har utvecklat eller håller på att utveckla olika lösningar för ökad cirkularitet. Genom att kartlägga dessa lösningar och arbeta gemensamt inom EU främjar vi utvecklingen. Samtidigt kan vi skapa förutsättningar för nya industriella värdekedjor för avfall här i Sverige, och på så sätt komma ett steg närmare det cirkulära samhället, säger Amanda Ros, projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Eftersom dagens solceller har så pass lång livslängd kvar är det gott om tid att hinna utveckla lämpliga lösningar för att nära 100 procent av solcellspanelerna ska kunna återvinnas på ett cirkulärt sätt är Energimyndighetens bedömning. Och EU:s kommande ekodesignkrav kommer att ge möjligheter till en effektiv hantering högt upp i avfallshierarkin.

Men för att det ska bli av krävs myndighetsingripande menar Energimyndigheten. De tagit fram flera förslag på åtgärder för att främja utvecklingen, till exempel att regeringen bör utreda om miljösanktionsavgifter ska införas för producenter av elutrustning som inte är anmälda till Naturvårdsverket och inte är anslutna till en producentansvarsorganisation. Ett annat förslag är att införa ett nationellt register för solcellsanläggningar.

 

Fakta om avfallsströmmar i Sverige

2019-2021 genererades det i genomsnitt 27 ton avfall från solcellspaneler per år. Det kan jämföras med den totala mängden avfall från elutrustning som var ungefär 145 000 ton per år under motsvarande period.

Avfallshierarkin bygger på EU-lagstiftning och innebär att avfall i första hand ska förebyggas. Om det ändå uppstår avfall ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och naturen genom att i andra hand återanvända, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand energiåtervinna, eller som sista alternativ bortskaffa avfallet.

Dela artikeln!