måndag 17.06.2024

Cirkulär design inte prioritet i EU-projekt

Pengar från EU som skulle ha bidragit till en cirkulär omställning har istället använts för avfallsminimering. Det konstaterar revisorerna i en granskning av hur EU-finansierade projekt använts för att underlättat övergången till en cirkulära ekonomin i medlemsländerna.

Ungefär 80 % av en produkts miljöpåverkan beror på hur den designas. För att minska miljöpåverkan måste produkter och produktionsprocesser förändras enligt principerna i den cirkulära ekonomin och i enlighet med EU:s prioritering att förebygga avfall. Revisorerna menar att EU-finansieringen istället används för avfallshantering, vilket inte har lika stor potential att minska miljöpåverkan.

Resurseffektivitet har varit en prioritering för EU under mer än ett årtionde. Handlingsplanerna för den cirkulära ekonomin är en del av kommissionens strategier för att främja cirkulär ekonomi. År 2015 presenterade kommissionen sin första handlingsplan. Den andra planen, som byggde på den första, presenterades 2020 och som en del av europeiska Green Deal-initiativet.

Revisorerna har nu granskat om kommissionens åtgärder på ett effektivt sätt har påverkat medlemsstaternas arbete med att främja en cirkulär ekonomi. Dom har utvärderade utifrån tre fokus varav det ena är medlemsstaternas framsteg i övergången till en cirkulär ekonomi. Det andra hur effektiva åtgärderna har varit för att stödja den övergången samt hur EU-finansiering för att främja cirkulär design av produkter och produktionsprocesser använts.

Slutsatserna är att det finns begränsade bevis på att handlingsplanerna för den cirkulära ekonomin, särskilt åtgärderna för cirkulär design av produkter och produktionsprocesser, har påverkat medlemsstaternas arbete för en cirkulär ekonomi.

 

Finansieringen använd fel

Mellan 2014 och 2020 planerade EU att tillhandahålla över 10 miljoner euro i finansiering för att stödja medlemsländernas övergång till en cirkulär ekonomi. Även om det fanns finansiering och allmänt stöd för en cirkulär ekonomi lyckades inte kommissionen och medlemsstaterna på ett effektivt sätt rikta finansieringen mot investeringar som främjar cirkulär design av produkter och produktionsprocesser. En stor del av EU-finansieringen användes istället för avfallshantering, vilket inte har lika stor potential att minska miljöpåverkan.

Revisorernas rekommendation till kommissionen är bland annat att analysera orsakerna till den låga användningen av EU-finansiering för cirkulär design och undersöka möjligheterna att ge fler incitament.

 

Principer för en cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är en ekonomi där värdet av produkter, material och resurser bibehålls i ekonomin så länge som möjligt.

Allt som produceras i en process blir sedan ingångsmaterial i en annan process.

Minska användningen av jungfruliga material och att minska genereringen av avfall.

Fakta: läs rapporten

Särskilda rapport nr 17/2023 Cirkulär ekonomi

Hittas på svenska på CirEkos faktabank: https://cireko.se/faktabank/

 

Text: Ann-Sofie Granzell

Dela artikeln!